НАКАЗ №308-П від 09.12.2013 року

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

“УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

09.12.2013 р.                                     Київ                                     №308-П

 

 

Про затвердження Порядку проведення інформаційно-тематичних семінарів «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів» (нова редакція)

 Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень», пункту 2 додатка 2, пункту 1 додатка 5 до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 456, пункту 3 наказу МОЗ України від 28.10.1998 № 313 «Про утворення Українського медичного центру безпеки дорожнього руху»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення інформаційно-тематичних семінарів «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів» (нова редакція), що додається.

2. Начальнику служби організації та проведення навчання                   Суріковій О.А. забезпечити дотримання вимог цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 2013 року № 196-П «Про затвердження Порядку проведення інформаційно-тематичних семінарів «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів».

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                               Ю. Чорний

ПОРЯДОК

проведення інформаційно-тематичних семінарів

«Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок регулює проведення інформаційно-тематичних семінарів «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів», вдосконалення професійної підготовки медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, формування, ведення бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

2. Інформаційно-тематичні семінари

«Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів»

 2.1. Інформаційно-тематичні семінари «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів» (далі - семінар) проводяться з метою оволодіння ефективними методами здійснення медичного контролю обслуговування водіїв підприємств, установ та організацій незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, організації та проведення медичних оглядів, виявлення ознак захворювань, вживання алкоголю, наркотичних речовин, лікарських препаратів, які впливають на гостроту та швидкість реакції водія.

2.2. Державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Державне підприємство) проводить семінари відповідно до затвердженої програми (додаток 1) на договірних засадах, які укладаються з підприємствами, установами, організаціями незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності.

2.3. Державне підприємство організовує вдосконалення професійної підготовки медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів (далі – медичні працівники), вдосконалює їх професійну компетентність, формує та веде бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

Підготовка медичних працівників яка проводиться з метою опанування навичками проведення медичних оглядів водіїв, у тому числі виявлення ознак перебування у хворобливому стані, виявлення алкоголю в повітрі, що видихається, та інших ознак алкогольного, наркотичного сп’яніння чи іншого сп’яніння, ознак перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції водія, та з інших питань, у формі постійно діючих семінарів які проводяться за уніфікованою програмою, яка щороку затверджується наказами МОЗ України.

2.4. Державне підприємство організовує та виконує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності вимірювань, здійснює метрологічний контроль і нагляди у лікувально-профілактичних закладах і установах МОЗ України, у сфері безпеки дорожнього руху при проведенні щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, включаючи організацію та координацію проведення у встановленому порядку перевірки наявності, калібрування, повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки, (алкотестерів, тонометрів інше).

2.5. Вартість послуг формується, виходячи з комплексу основних, підготовчих і допоміжних робіт, потрібних для проведення семінарів, та здійснення відповідного метрологічного контролю і нагляду (розміру податків та зборів, вартості трудовитрат, матеріалів, накладні видатки, а також амортизаційні, поштові, транспортні витрати та інше).

2.6. Для проходження семінару медичний працівник подає:

- лист-направлення підприємства, установи, організації, де працює медичний працівник;

- копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики закладу охорони здоров'я, у штаті якого перебуває медичний працівник;

- інформацію про наявне оснащення постійного робочого приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840;

- завірені у встановленому порядку копії паспорта та відомості про відповідність кваліфікаційним вимогам.

2.7. Підсумковий контроль засвоєння медичним працівником отриманих знань проводиться шляхом проведення заліку, який включає тестову частину та оцінку володіння практичними навичками.

Якщо медичний працівник не склав залік через недостатні знання чи неявку, він повторно допускається до складання заліку через п’ять робочих днів. Повторна здача заліку можлива не більше одного разу.

2.8. Після проходження семінару медичному працівнику видається Свідоцтво на право проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, український (додаток 2), штамп з висновком про придатність до керування транспортним засобом (додаток 3) (далі – свідоцтва та штамп), відповідна навчально-методична література, журнали, тест-системи.

2.9. Номер штампу складається з коду регіону, в якому проводяться щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, та порядкового номеру, за яким медичний працівник внесений до бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

2.10. Термін дії свідоцтва та штампу становить три роки.

2.11. У разі втрати, пошкодження сертифіката видається дублікат сертифіката;

у разі втрати, пошкодження штампу видаються нові сертифікат та штамп відповідно до письмової заяви медичного працівника або керівника підприємства, установи, організації, що направили медичного працівника на семінар.

2.12. У разі припинення медичним працівником трудових відносин з підприємством, установою, організацією, що направили його на навчання, штамп підлягає знищенню.

2.13. Державне підприємство надає практичні та юридичні консультації пов’язані з виконанням медичним працівником своїх службових обов’язків протягом терміну дії отриманого штампу.

Державне підприємство може здійснювати перевірки медичних пунктів автотранспортних підприємств та медичних працівників, щодо проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наявність відповідної бази для їх проведення відповідно до спільного наказу МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 № 65/80, та якості наданих медичних послуг.

3. Формування, ведення бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів

3.1. База даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів (далі – база даних) – це електронна база, що містить інформацію про медичних працівників, які пройшли інформаційно-тематичний семінар «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів», про видані сертифікати та штампи, термін їх дії, інформація про підприємства, на яких здійснюються щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

3.2. Державне підприємство відповідає за матеріально-технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист інформації, що міститься у ній.

3.3. Державне підприємство забезпечує:

своєчасне та достовірне внесення інформації до бази даних та змін до неї;

отримання, формування, обробку поданої інформації;

розташування бази даних на власному сайті та/чи інших сайтах у мережі Інтернет;

надійну та безперебійну роботу сервера, на якому зберігається база даних, його технічне обслуговування та захист від несанкціонованого доступу;

видачу свідоцтв, штампів за формою, встановленою цим Порядком;

надання інформації з бази даних у встановленому законодавством порядку.

3.4.  Медичному працівнику, внесеному до бази даних, присвоюється індивідуальний номер, який відображається цифрами з правого краю на великому полі штампа.

3.5. Зміни до бази даних вносяться відповідно до письмової заяви медичного працівника або керівника підприємства, установи, організації, що направили медичного працівника на підготовку, у разі зміни інформації, внесеної до неї раніше.

3.6. Зміни до бази даних вносяться у разі:

повторного проходження медичним працівником підготовки відповідно до цього Порядку;

припинення медичним працівником трудових відносин з підприємством, установою, організацією, що направили медичного працівника на підготовку;

порушення медичним працівником нормативно-правових актів, що регламентують порядок медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

3.7. Взаємодія інформаційних систем та зміни до них визначаються МОЗ України і оформляються окремими угодами.

3.8. Інформація з бази даних надається та використовується з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

3.9. База даних ведеться державною мовою.

Програма інформаційно-тематичного семінару

«Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів»

з/п

Тематика лекцій та семінарських занять

К-стьгодин фахівці
1 Вступ. Роль та значення передрейсових медичних оглядів водіїв автотранспортних засобів в системі профілактики ДТП.«Юридичні аспекти діяльності медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові медичні огляди».

1

1

лікар-методист(лікар-спеціаліст зорганізації та управління

охороною здоров'я)

юрист

2 Вплив алкоголю та інших психотропних речовин на стан водія. 2 лікар-нарколог
3 Клінічні симптоми вживання алкоголю та його сурогатів. 2 лікар-нарколог
4 Клінічні симптоми вживання наркотичних речовин, одурманюючих речовин. Токсикоманії. 2 лікар-нарколог
5 Виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів. 2 лікар-нарколог
6 Організація і порядок проведення передрейсових медичних оглядів обладнання оснащення кабінетів на підприємствах. 2 2 практичних заняттялікар-методист(лікар-спеціаліст з

організації та управління

охороною здоров'я)

7 Методика проведення передрейсових медичних оглядів водіївз вимірюванням функціональних показників. 2 лікар-методист(лікар-спеціаліст зорганізації та управління

охороною здоров'я)

8 Документація і порядок її ведення в медичному закладіавтопідприємств. 1 лікар-методист(лікар-спеціаліст зорганізації та управління

охороною здоров'я)

9 Фізіолого-гігієнічні основи режиму праці та відпочинку водіїв автотранспортних засобів. 1 юрист
10 Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування транспортним засобом. 2 лікар-методист(лікар-спеціаліст зорганізації та управління

охороною здоров'я)

11 Надання домедичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах. 4 лікар-методист(лікар-спеціаліст зорганізації та управління

охороною здоров'я)

12 Основи психофізіологічних знань у процесі медичного огляду. 2 лікар-методист(лікар-спеціаліст зорганізації та управління

охороною здоров'я)

13 Складання заліку. 2 лікар-методист(лікар-спеціаліст зорганізації та управління

охороною здоров'я)

лікар-нарколог

Загальна кількість годин 26 3

 

до Порядку проведення інформаційноДодаток 2– тематичних семінарів «Методипроведення щозмінних передрейсовихта післярейсових медичних оглядівводіїв транспортних засобів»МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИДержавне підприємство«Український медичний центр безпеки дорожнього рухута інформаційних технологій»Міністерства охорони здоров‘я України»СВІДОЦТВОпро підвищення рівня професійної компетентності медичних працівників, що проводять передрейсові (післярейсові) медичні огляди водіїв транспортних засобів .(Прізвище, ім'я, по батькові медичного працівника)

1. Дата народження _________________________________________________

2. Місце проживання ________________________________________________

3. Спеціальність ____________________________________________________

4. Посада __________________________________________________________

5. Пройшов(ла) інформаційно-тематичних семінарів «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів»

6. Свідоцтво дійсне до.

7. Номер штампу.

8. Дата видачі.

Директор                                        _______________                            _________________    М.П.                                                        (підпис)                                  (ініціали, прізвище) 

Додаток 3 до Порядкупроведенняінформаційно- тематичних семінарів «Методи проведення щозмінних передрейсовихта післярейсових медичних оглядівводіїв транспортних засобів»Зразокштампа про придатність до керування транспортним засобомshtamp Опис штампа про придатність до керування транспортним засобом

1.

Штамп має розмір 24 мм х 60 мм; два поля: мале та велике.

2.

По периметру малого поля щільно розміщенні слова:«База даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів».

3.

На великому полі:нанесено контури мапи України, при цьому у верхній лівій та нижній частинах, мапа своїми крайніми контурами виходить за межі великого поля і накладається на написи малого поля;в центрі мапи зазначається код регіону, з якого медичного працівника направлено на навчання методам проведення щозмінних передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів:01 - Автономна Республіка Крим;02 - Вінницька область;03 - Волинська область;04 - Дніпропетровська область;05 - Донецька область;06 - Житомирська область;07 - Закарпатська область;08 - Запорізька область;09 - Івано-Франківська область;10 - Київська область;11 - місто Київ;12 - Кіровоградська область;13 - Луганська область;14 - Львівська область;15 - Миколаївська область;16 - Одеська область;17 - Полтавська область;18 - Рівненська область;19 - Сумська область;20 - Тернопільська область;21 - Харківська область;22 - Херсонська область;23 - Хмельницька область;24 - Черкаська область;25 - Чернігівська область;26 - Чернівецька область;27 - місто Севастополь;справа від зображення контуру мапи зображено напис «до керування транспортом ПРИДАТНИЙ»;нижче напису «до керування транспортом ПРИДАТНИЙ», нанесено горизонтальну лінію, де зазначаються час, дата здійснення медичного огляду та підпис медичного працівника;з правого краю штампа вертикально зазначається цифрами індивідуальний номер медичного працівника, за яким він внесений до бази даних медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів.