Зразок оформлення довіреності

____________________________________

(підприємство-одержувач і його адреса)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________

____________________________________ 

(підприємство-платник і його адреса)

рахунок ___________ МФО ____________

___________________________________ 

(найменування банку)

Код за УКУД

Довіреність дійсна до ____________20__ р.

ДОВІРЕНІСТЬ № _____

Дата видачі __________________ 20__ р.

Видано_______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

документ, що засвідчує особу____________________________________________________

серія _______ № ____________ від ________________ 20__ р.

виданий______________________________________________________________________

(ким виданий документ)

на отримання від_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(найменування організації постачальника)

цінностей за___________________________________________________________________

(№ і дата наряду)

 

Перелік цінностей, які належить отримати:

 

№ п/п

Найменування цінностей Одиниця
виміру
Кількість
(прописом)
1 2 3

4

       
       
       
       
       
       
       

 

 

Підпис __________________________________________ засвідчую

(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

 

Керівник підприємства

 

Головний бухгалтер

 

Місце печатки