Юридичний супровід

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДРЕЙСОВИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ:

ЯК ОТРИМАТИ ЛІЦЕНЗІЮ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

Основами законодавства України про охорону здоров’я визначено, що медичне обслуговування – це діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням.

Частиною другою статті 46 Закону «Про дорожній рух» встановлено, що для медичного контролю обслуговування водіїв та їх оздоровлення підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров'я, а при чисельності водіїв менше 100 чоловік – з територіальними медичними закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про дорожній рух»  медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, і Міністерства внутрішніх справ України.

Пунктами 1.6 та 1.8 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів,  затвердженого спільним наказом МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 № 65/80 (далі – Положення), передбачено, що попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди проводяться в закладі охорони здоров’я медичною комісією, а щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа».

При цьому, згідно з пунктом 1.4 Положення, щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Відповідно до пунктів 15 та 24 частини першої статті 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», медична практика та перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським , автомобільнимзалізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом є видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Згідно з приписами частини першої статті 9 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензіат (суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності) зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання – відповідати ліцензійним умовам.

Так, відповідно до підпункту 10 пункту 16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, ліцензіат зобов’язаний здійснювати контроль за станом здоров’я водіїв шляхом:

 • прийняття на роботу медичного персоналу або укладення договору із суб’єктом господарювання щодо надання його персоналом послуг згідно з вимогами підпункту 4 цього пункту;
 • забезпечення проходження водіями періодичних медичних оглядів;
 • проведення щозмінних медичних оглядів водіїв у відведеному для цього та спеціально оснащеному приміщенні відповідно до підпункту 5  пункту 26 цих Ліцензійних умов.

Отже, з метою врегулювання питань медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та дотримання принципу державної політики у сфері ліцензування, пунктом 18 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285, передбачені шляхи здійснення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв, а саме:

 • укладення такими підприємствами, установами, організаціями та закладами договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу;
 • або відкриття на таких підприємствах, в установах, організаціях та закладах медичних кабінетів фізичними особами – підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії;
 • або отримання такими підприємствами, установами, організаціями та закладами ліцензії та відкриття на підставі їх розпорядчого документа медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров’я, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет.

Враховуючи вищевикладене, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики суб’єкту господарювання, крім документів, передбачених статтею 11 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», необхідно подати до МОЗ України:

 • заяву про отримання ліцензії за формою згідно з Додатком 1  до Ліцензійних умов; (у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»);
 • відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі – Відомості);
 • сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);
 • опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії за формою згідно з Додатком 3 до Ліцензійних умов.

(подається удвох примірниках)

Що стосується організаційних вимог, то відповідно до пункту 9 Ліцензійних умов, медична практика провадиться ліцензіатом:

 • за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ України; (згідно пункту 1.8 Положення, заявляється «сестринська справа»та/або «лікувальна справа»);
 • за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація); (відповідно до статті 35 Основ, надається вторинна (спеціалізована) медична допомога)
 • за місцем (місцями) її провадження, яке (які) зазначене у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, поданих ліцензіатом органові ліцензування).

Відповідно до вимог пункту 4.3 Положення, проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному спеціальному приміщенні, яке повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наведеного у додатку 2 до цього Положення.

Зокрема, згідно з вимогами пункту 20 Ліцензійних умов, суб’єкт господарювання щодо кожного місця провадження медичної практики повинен мати відповідний документ, який підтверджує право користування цим приміщенням (право власності, оренди або інше право користування) та відповідність приміщення встановленим санітарним нормам (акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта (форма 315/о), затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 № 160).

Щодо питання наявності персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, то пунктом 31 Ліцензійних умов встановлено, що медичні та немедичні працівники повинні відповідати освітнім і кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ України та зазначеним у розділі «Кадрові вимоги» цих Ліцензійних умов.

Зауважуємо, що під час проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв передбачено, окрім загальної діагностики стану здоров’я водія транспортного засобу, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Проведення такого обстеження зобов’язує медичного працівника оволодіти спеціальними методами та засобами, що є одним з ключових аспектів проведення щозмінних оглядів водіїв транспортних засобів та вимагає особливої уваги.

З додаткових питань та консультації звертатися за тел.(044) 466-01-90